VEDTÆGTER

$1. Foreningens navn er Hedensted. Tennisklub, hvis formål er at give medlemmerne lejlighed til at dyrke tennis i foreningen for at fremme den enkeltes og fælleskabets sundhed og trivsel.

$2. Som aktivt medlem kan optages enhver, som bor i Hedensted Kommune, og som vil indordne sig under forenings lover og vedtægter og respekterer formålsparagraffen.

$3. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer hvoraf 3 medlemmer afgår i ulige årstal, og 2 medlemmer afgår i lige årstal.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, og genvalg er muligt.
Foreningens regnskab revideres af 2 valgte revisorer, hvoraf 1 af revisorerne er på valg årligt.
Der vælges 2 suppleanter for bestyrelsen og 1 suppleant for revisorerne årligt.

$4. Foreningens regnskabsperiode er fra 1. januar til 31. december.

$5. Højeste myndighed i foreningen er den ordinære generalforsamling, der afholdes én gang årligt, og inden 15. april.
Der indkaldes med minimum 14 dages varsel.
Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag skal fremsendes skriftligt. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det fremmødte antal medlemmer. Almindeligt flertal er afgørende for alle på generalforsamlingens behandlede sager, med undtagelse af vedtægtsændringer. Disse vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Kun medlemmer over 18 år har stemmeret. Såfremt blot ét medlem ønsker det, skal alle afstemninger foretages skriftligt.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning fremlægges til godkendelse
3. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse
4. Bestyrelses planer for det kommende år
5. Fremlæggelse af budget for kommende år
6. Indkomne forslag
7. Valg til bestyrelse
8. Valg af 2 suppleanter
9. Valg af revisor
10. Valg af revisorsuppleant
11. Eventuelt.

$6. Ekstraordinær generalforsamling kan af bestyrelsen indkaldes med 14 dages varsel, når den finder det nødvendigt. Ligeledes kan 25% af medlemmerne ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen forlange en ekstraordinær generalforsamling afholdt. Dagsordenen skal tydeligt fremgå af skrivelsen. Bestyrelsen skal, når en sådan anmodning foreligger, senest 3 uger efter, indkalde til møde med 14 dages varsel

$7. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelse med den i foreningen til enhver tid henhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

$8. Foreningen ophører når dens forhold ikke længere, eller såfremt 75% af medlemmerne beslutter dette på en ekstraordinær generalforsamling. Ved foreningens ophør tilfalder evt. Formue en forening der hjælper nødlidende mennesker.

Godkendt på generalforsamlingen, den 8.6. 2020

Hans Gyntzel Johan Rubæk
dirigent formand

BANEBOOKING? – DU KAN RESERVERE EN TENNISBANE HER

Klik her for at reservere bane